Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Nurəddin Ədiloğlu. "Yaralı qu quşları". Hekayәlәr, povest, dram, tәrcümә, müәllifin әsәrlәri haqqında mәqalә vә mәktublardan nümunәlәr.

Müəllif:

Nurəddin Ədiloğlu


Kateqoriya:

Kreativ innovasiya: yazıçıların e-kitab və ədəbi-mədəni biznesləriQısa Təsvir:

Nurəddin Ədiloğlu. "Yaralı qu quşları".  Hekayәlәr, povest, dram, tәrcümә, müәllifin әsәrlәri haqqında mәqalә vә mәktublardan nümunәlәr.  60 illiyi әrәfәsindә o, «Yaralı qu quşları» nәsr kitabı ilә oxucuların görüşünә gәlir. Kitaba son illәrdә yazdığı hekayәlәrlә yanaşı “Adәm vә Hәvva” povesti, “Şәhid lәr anası” dramı da daxil edilib. Yeni hekayә lәrindә tәs vir olunan zaman vә mәkan mәsәlәsi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Müәllifin hekayәlәri tәsvirlәrin dәqiqliyi vә dәqiq olduğu qәdәr dә emo sionallığı ilә diqqәti cәlb edir. 


Baxış sayı: 1172
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi"

 Elektron kitab N 25  (06 -  2018)

 

Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin (Qurumu) - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi"  kreativ-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar:


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:   http://cssn.gov.az/ 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) - http://www.yysq.kitabxana.net


Feysbukda   "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində rəsmi səhifə: https://www.facebook.com/kreativlayihe/


"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi" bölümündəki e-kitablar: http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182


Nurəddin Ədiloğlu


"Yaralı qu quşları"


Hekayәlәr, povest, dram, tәrcümә, müәllifin әsәrlәri haqqında mәqalә vә mәktublardan nümunәlәr.


Bakı - 2018


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2018

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


60 illik yubileyim münasibәtilә işıq üzü görәn bu kitabı valideyinlәrimin vә hәyatdan vaxtsız köçmüş ömür-gün yoldaşımın әziz xatirәsinә ithaf edirәm.


Ön sözün müәllifi: Filologiya elmlәri doktoru, Vaqif Yusifli

Redaktor: Gülmürә Ramazanqızı

Korrektor: Xumar Hüseynova


Nurәddin Ədiloğlunun yaradıcılığı әdәbi tәnqidin nәzәrindәn uzaq düşmәyib. Nizamәddin Şәmsizadә, Rahid Ulusel, İsmayıl Vәliyev, Vaqif Yusifli kimi tәnqidçi-әdәbiyyatşünaslar onun hekayә vә povestlәri haqqında maraqlı mülahizәlәr söylәyiblәr. 60 illiyi әrәfәsindә o, «Yaralı qu quşları» nәsr kitabı ilә oxucuların görüşünә gәlir. Kitaba son illәrdә yazdığı hekayәlәrlә yanaşı “Adәm vә Hәvva” povesti, “Şәhid lәr anası” dramı da daxil edilib. Yeni hekayә lәrindә tәs vir olunan zaman vә mәkan mәsәlәsi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Müәllifin hekayәlәri tәsvirlәrin dәqiqliyi vә dәqiq olduğu qәdәr dә emo sionallığı ilә diqqәti cәlb edir. Bu hekayәlәrdә hüzn dә var, kәdәr dә, baş tutmayan arzılardan doğan nigarançılıq da. Ancaq hamısında nikbinlik çalarları, işığa meyl duyulur. Kitabda toplanan әsәrlәr oxucuların, әdәbi ictimaiyyәtin diqqәtini cәlb edәcәk.

 

ISBN 978-9952-461-47-3

© Nurәddin Ədiloğlu. 2018

© “OL” NPKT. 2018


Müəllifin digər e-kitabları burada:


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2206


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3664


Kreativ-innovativ layihə haqqında:


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan kreativ layihə: "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi"...

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər kreativ biznesin - mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız, tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, kitab yayımçılarımız, tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini, bu sahədə problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub.


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.