Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Эмиль Керимов, Парвин Аханчи. "Огнепоклонство". Emil Kərimov, Pərvin Ahənçi. "Atəşpərəstlik". Emil Kerimov, Parvin Ahanchi. "Fire-worshiping" İn the Context of Zoroastrianism and Hinduism. Araşdırma.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Multikultural AzərbaycanQısa Təsvir:

Эмиль Керимов, Парвин Аханчи. "Огнепоклонство". Emil Kərimov, Pərvin Ahənçi. "Atəşpərəstlik".  Emil Kerimov, Parvin Ahanchi. "Fire-worshiping" İn the Context of Zoroastrianism and Hinduism. Araşdırma. (Rus dilində). Kitab tarixi-etnoqrafik metod əsasında qədim dini-fəlsəfi etiqadlara-atəşpərəstliyə və zərdüştlüyə həsr olunmuşdur. Əsərdə Hindistan, İran və Azərbaycanda geniş yayılmış bu ayinlər işıqlandırılır. Hər üç ölkənin etnomədəni əlaqələrində oxşar və fərqli cəhətlərin formalaşmasında zərdüştlüyün və hinduizmin aparıcı rol oynaması xüsusilə qeyd olunur. 


Baxış sayı: 1543
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

   “Multikultural Azərbaycan”. Elektron Kitab N 08  (01 -  2017)

 

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun hazırladığı, Azərbaycan Respubliksı Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bir qismi maliyyələşdirilən,  http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Multikultural Azərbaycan” kulturoloji-innovativ layihəsi çərçivəsində e-nəşrə hazırlanaraq yayımlanır. 

 

Layihə çərçivəsində hazırlanan digər elektron nəşrlərimiz və e-kitablarımız burada:


 http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=176


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu - http://www.yysq.org


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi:  http://mys.gov.az


Эмиль Керимов,

Парвин Аханчи


"Огнепоклонство" 


B контексте зороастризма и индуизма

(на примере Азербайджана, Индии и Ирана)Emil Kərimov,

Pərvin Ahənçi


"Atəşpərəstlik"


Zərdüştlük və hinduizm kontekstində

(Azərbaycan, Hindistan və İranın nümunəsində) 


Emil Kerimov,

Parvin Ahanchi


"Fire-worshiping"

İn the Context of Zoroastrianism and Hinduism


(Azerbaijan, India, Iran Case Study)


Araşdırma. Rusca


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


ЭМИЛЬ КЕРИМОВ, ПАРВИН АХАНЧИ

ОГНЕПОКЛОНCТВО В КОНТЕКСТЕ ЗОРОАСТРИЗМА И ИНДУИЗМА.

Баку, Издательство "Университет Хазар". 2014, 192 стр.


Методом историко-сравнительного анализа в монографии исследуется одна из интересных и до конца не изученных проблем древних религиозных верований – огнепоклонство, оказавшее глубокое влияние на процесс этнокультурных связей между народами Востока.

К исследованию привлечены обширные историко-этнографические материалы, многие из которых составляют библиографическую редкость. На основе достоверных первичных источни-ков авторы исследуют малоизвестные аспекты торгово-экономических и культурных связей между Азербайджаном, Индией и Ираном. В данном контексте зороастризм, индуизм и ислам рассматриваются как связующие звенья в исторических связях между указанными странами. На конкретном примере Сураханского храма исследованы язык, надписи, знаки и символика памят-ника, а также впервые рассмотрены богослужение, одежда, пища и напитки, погребальные тра-диции и обряды огнепоклонников.

Особую ценность работe придает впервые введенный в научный оборот альбом А.Б.Хмельникова, позволивший авторам изучить храм в исторической протяженности – глазами современников богослужителей и на основе собственных наблюдений, проведенных в храме до и после его современной реконструкции. Наряду с длительными наблюдениями в Сураханском хра-ме, авторами впервые проведены полевые этнографические исследования в г.Астрахани (Россия), г.Дели, штате Ассам (Индия) и г.Йезде (Иран).

Книга, иллюстрированная ценными материалами, адресована широкой читательской ауди-тории. Работа может послужить учебным пособием для студентов, а также может быть использована в качестве научного подспорья для исследователей-историков, этнографов, фило-софов, теологов, искусствоведов и архитекторов.Emil Kərimov, Pərvin Ahənçi

АTƏŞPƏRƏSTLİK ZƏRDÜŞTLÜK VƏ HİNDUİZM KONTEKSTİNDƏ

Bakı, "Xəzər Universiteti" nəşriyyatı, 2014, 192 səh.


Monoqrafiyada tarixi-müqayisəli metod əsasında maraqlı və indiyədək mükəmməl öyrənilməmiş qədim dini etiqadlarından birinə – Şərq xalqları arasında etnomədəni proseslərdə mühüm rol oynamış, atəşpərəstliyə həsr olunmuşdur.

Tədqiqata geniş tarixi-etnoqrafik ədəbiyyat, geniş elm iictimaiyyətə məlum olmayan materiallar cəlb olunmuşdur. Monoqrafiyada ilkin mənbələr əsasında Azərbaycan, Hingistan, İran arasında ticarət-iqtisadi, mədəni əlaqələr bir çox yeni faktlarla işıqlandırılır. Hər üç ölkənin etnomədəni əlaqələrinin tədqiqində oxşar cəhətlərin formalaşmasında zərdüştlüyün, hinduizmin və islamın aparıcı rol oynaması xüsusilə qeyd olunur.

Suraxanı məbədinin nümunəsində atəşpərəstlərin dini etiqatları, dili, divarüstü yazıları, rəmzlər, geyimləri, yeməkləri, içkiləri və dəfn adətləri araşdırılır.

Əsərdə böyük birtarixi dövr ərzində Suraxanıya səyahət etmiş müxtəlif səyyahlar, tədqiqatçılar, yazışılar, başqa sənət və peşə adamlarının yazıları əsasında məbədin tarixi və onun sakinlərinin məişəti haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Kitabın müəllifləri Suraxanı atəşgahında, Həştərxan (Rusiya), Dehli (Hindistan) və Yəzd, Kerman (İran) şəhərlərində, eləcə də Hindistanın Assam ştatında uzun müddətli etnoqrafik müşahidələr aparmışlar.

Kitaba ilk dəfə olaraq A.B.Xmelnikovun Suraxanıya həsr olunmuş albomu əlavə edilmişdir. Zəngin illüstrativ materialları ilə fərqlənən bu kitabdan etnoqraflar, tarixçilər, filosoflar, dilçilər, memarlar, sənətşünaslar və geniş oxucu kütləsi faydalana bilərlər.