Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı" - Elmi-kulturoloji publisitika. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası. 5-ci buraxılış - V cild. Dünyanın görkəmli yazıçıları, filosofları, ədəbiyyatşünas alimləri, tənqidçiləri, psixoanalitikləri

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-AkademiyaQısa Təsvir:

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı" - Elmi-kulturoloji publisitika. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə məqalələri e-Antologiyası. Beşinci buraxılış - V cild. Elektron kitaba XX və XXI əsrin görkəmli yazıçıların, filosofların, şairlərin, ədəbiyyatşünas alimlərin, tənqidçilərin, psixoanalitiklərin, ictimia-mədəni düşüncə sahiblərinin müxtəlif mövzulara həsr olunmuş modern, intellektual, populyar, postmodern esse, araşdırma, məqalə, tədqiqat yazılarının elektron variantları daxil edilib. 


Baxış sayı: 2967
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. E-kitab N 07 (159 - 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında  
Azərbaycan Gənclər Fondu
http://youthfoundation.az

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı

Elmi-kulturoloji publisitika

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ
tərcümə məqalələri e-Antologiyası

Beşinci buraxılış - V cild

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə "Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya" adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Beşinci buraxılışda dünya ədəbiyyatının ən az işlənən ədəbi-fəlsəfi növü - müasir xarici müəlliflərin azərbaycancaya tərcümə olunmuş müxtəlif mövzuda məqalələri daxil edilib.
Elektron kitaba XX və XXI əsrin görkəmli yazıçıların, filosofların, şairlərin, ədəbiyyatşünas alimlərin, tənqidçilərin, psixoanalitiklərin, ictimia-mədəni düşüncə sahiblərinin müxtəlif mövzulara həsr olunmuş modern, intellektual, populyar, postmodern esse, araşdırma, məqalə, tədqiqat yazılarının elektron variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən orijinal, eləcə də rus və başqa dillərdən tərcümə olunmuş bu intellektual-estetik fikir nümunələrinin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin diqqətinə çatdırılır. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi minnətdarlığımızı bildirirk.
E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR "Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir formada yayım və istifadə qəti qadağandır.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı - 2013. Elektron Kitab N 05 (157 - 2013)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Bütün seriya ilə  buradan tanış olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=170

 

İçindəkilər


1.Meri Klaqes. "Postmodernizm"
2.Eyvaz Taha. "Postmodernizm və arxadan atılan daş"
3.Fayaz Çaqani. "Postmodernizm"
4.Nərmin Kamal. "Umberto Eko və Postmodernizm fəlsəfəsi"
5.Qorxmaz Quliyev. "Postmodernizm..."
6.Umberto Eko. "Postmodernizm, istehza, əyləncəvilik."
7.Dünyanın əsas ədəbi-sənət cərəyanları
8.Düşüncədə inqilab edən qadın...
9.Frensis Fukuyama. "Mədəniyyətin üstünlüyu"...
10."Bütün dünya ədəbiyyatı bir konspektdə - 36 dramaturji situasiya..."
11.Jorj Polti. 36 dramaturji situasiya...
12.İrina Nikitina. Postmodernst sənət...
13.İlahə Ucaruh. Postateizm və Dünyaya Bütöv Baxış...
14.Robert B.Rey. "Postmodernizm nədir?"...
15.Samuel P. Hantinqton. Sivilizasiyaların toqquşması?
16.Semuel Hantinqton. "İyirmi il sonra: uçüncü dalğanin gələcəyi"
17.Selincerin özü - «Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan»
18.Haruki Murakami. Yaponun imtinası...
19.Cavad Heyət. "İslam mədəniyyətinin Qərb mədəniyyətinin inkişafına təsiri"...
20.Əlif Şəfəqin "Ata və bic" romanının psixoloji alt qatları...
21.Attila İlhan: Türk düşüncəsinin ustadı...
22.Aleksandr Blok. "Başqa şeylərin hamısı iblisanə hisslərdi"
23."Limonka" - Eduard Limonov...
24."Den Braunu qapalı bir bunkerdə çevirdim"...
25.Mistikadan sinergetikaya və ya universal inam axtarışında...
26.Azərbaycanda Prustu nə qədər adam oxuyub?
27.Qismət. "Postmodernizm" - Nədir bu postmodernizm?
28.Fitsceraldın yoldaşı: "Onunla yaşamaq vulkan üstündə oturmaq kimidir"
29.Elmir Mirzəyev. Fürer hipnozu. Nasional-sosializmin anatomiyası...
30.Frans Kafkanın son günləri: "Doktor, mənə ölüm verin..."
31.Kafkanın "Vəsiyyəti", yoxsa Maks Brodun "Əmanətə xəyanəti"?
32.Yalçın Küçük. Silivri həbsxanası və diktatorların məddahları...
33.Zbiqnev Bjezinski. Yeni Dünya Düzəni uğrunda Şahmat Taxtası...
34."Həyat bizi çobanyastığı ləçəkləri kimi yolur"
35.Pol Osterin aforizmlərini təqdim edirik
36.Vaxt darlığında oxumaq üçün nə etməli?..
37.Alman yazıçı Erix Mariya Remarkın əsərlərindən sitatlar...
38.Rus yazıçısı Anton Çexovun ən maraqlı fikirləri...
39.Kendzaburo Oe. Nobel Nitqi. Yaponiya, Çoxmənalılıq və Mən...
40.Frensis Fukuyama. Tarixin sonu? (1989)
41.Bertran Rassel. Dinin mahiyyəti...
42.Gələcəyimiz oxumaqdan asılıdır - Niyə?
43.Aydın Dadaşov. Saspensin dirijoru - Alfred Hiçkok
44.Albert Eynşteyn. Din və Elmə dair...
45.Vladimir Nabokov. Rus yazıçıları, senzorlar və oxucular...
46.Lui Araqon. "Nazim Hikmət üçün"...
47.Mişel Monten. Esselər...
48.Xorxe Luis Borxes. «Don Kixot»da gizli magiya...
49.Orxan Pamuk. "Məsumiyyət muzeyi" romanı haqqında...
50.Al Paçino. Sizə bir hekayə danışacam...
51.Fərəh Pəhləvinin kitabı haqqında qeydlər...
52.Pifaqorun ünlü deyimləri...
53.S.Arran. "Lolita" - bu, elə Vladimir Nabokov deməkdir...
54.Herman Hesse. Tanınmamış yazarlar.
55.Paul Heyze. "Yanlış ideyanın klassiki"
56.Nurullah Çətin. Atatürk dövrü türk şeri (1923-1940).