Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı" Poeziya. Lirika... Yeni tərcümələr... Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ, tərcümə məqalələri e-Antologiyası. Yeddinci buraxılış - VII cild. Yeddinci buraxılışda dünya ədəbiyyatının ədəbi-lirik nümunələri verilib.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-AkademiyaQısa Təsvir:

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı" Poeziya. Lirika... Yeni tərcümələr... Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ, tərcümə məqalələri e-Antologiyası. Yeddinci buraxılış - VII cild. Yeddinci buraxılışda dünya ədəbiyyatının ən geniş  ədəbi-lirik növü – müasir xarici müəlliflərin azərbaycancaya poetik tərcümə olunmuş müxtəlif mövzlu poeziya nümunələri, şeirləri daxil edilib.


Baxış sayı: 2692
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. E-kitab N 07 (159 - 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında  
Azərbaycan Gənclər Fondu
http://youthfoundation.az

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı

 

Poeziya. Lirika...

Yeni tərcümələr

 

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ

tərcümə məqalələri e-Antologiyası

 

Yeddinci buraxılış - VII cild

 

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov) 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Yeddinci buraxılışda dünya ədəbiyyatının ən geniş ədəbi-lirik növü – müasir xarici müəlliflərin azərbaycancaya poetik tərcümə olunmuş müxtəlif mövzlu poeziya nümunələri, şeirləri daxil edilib.

Elektron kitaba XX və XXI əsrin görkəmli şairlərinin müxtəlif mövzulara həsr olunmuş modern, intellektual, populyar, postmodern  lirik yazılarının elektron variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və gənc şairlər tərəfindən orijinal, eləcə də rus və başqa dillərdən tərcümə olunmuş bu lirik-poetik fikir nümunələrinin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin diqqətinə çatdırılır. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi minnətdarlığımızı bildirirk.

 E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR “Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir formada yayım və istifadə qəti qadağandır.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. Elektron Kitab N 07 (159 – 2013)

 

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

 

Bütün seriya ilə  buradan tanış olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=170