Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı". Bədii nəsr. Roman və povestlər. e-Antologiya. IV cild. II kitab. Qabriel Qarsia Markes. Corc Oruell. Orxan Pamuk. Riçard Bax. Kobo Abe. Jorj Blon. Beso Xvedelidze. Cığatay Şıxzamanov. Herman Hesse kimi nasirlər

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-AkademiyaQısa Təsvir:

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı". Bədii nəsr. Roman və povestlər. e-Antologiya. IV cild. II kitab. Qabriel Qarsia Markes. Corc Oruell. Orxan Pamuk. Riçard Bax. Kobo Abe. Jorj Blon. Beso Xvedelidze. Cığatay Şıxzamanov. Herman Hesse.


Baxış sayı: 2480
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. E-kitab N 04 (153 - 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında  
Azərbaycan Gənclər Fondu
http://youthfoundation.az

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı

 

Bədii nəsr

 

 ROMANLAR, POVESTLƏR

 

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası

 

Dördüncü buraxılış - IV cild

İkinci kitab

 

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov) 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Dördüncü buraxılışın ikinci cildində dünya ədəbiyyatının ən böyük ədəbi növü – müasir xarici nasirlərin azərbaycancaya tərcümə olunmuş müxtəlif səpkili irihəcmli bədii nəsr əsərləri daxil edilib. Elektron kitaba yaxın XX və XXI əsrin görkəmli yazıçıların müxtəlif mövzulara həsr olunmuş irihəcmli modern, intellektual, populyar, postmodern kimi roman və povestlərinin elektron variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və başqa dillərdən tərcümə olunmuş bu əsərlərinin mətnlərin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin sərbəst istifadəsinə verilir. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi minnətdarlığımızı bildirirk.

 E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR “Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir formada yayım və istifadə qəti qadağandır.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. Elektron Kitab N 04 (153 – 2013)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Bütün seriya ilə tanış buradan olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=170

 

İçindəkilər

 

1.      Qabriel Qarsia Markes. “Patriarxın payızı”. Roman.      -----------     səh. 12

Tərcümə edəni: Afaq Məsud

 

2.      Corc Oruell. "1984". Roman.                                               -----------     səh. 183

İngilis dilindən çevirəni: Vilayət Quliyev

 

3.      Qabriel Qarsia Markes. “Bizdə oğru yoxdur”. Povest.    ----------- səh. 370

Tərcümə edəni: Mahir Qarayev

 

4.      Orxan Pamuk. “Bəyaz qala”. Roman.                         ––––––––– səh. 399

Tərcümə edəni: Fərid Hüseyn

 

5.      Riçard Bax. “Conatan Livinqston adlı qağayı”. Povest.   -----------       səh. 490

Tərcümə edəni: Nihalə

 

6.      Kobo Abe. “Qumluqdakı qadın”. Roman.                             -----------  səh. 516

Tərcümə edəni: Balaxan Nəzərov

7.      Jorj Blon. “Ölümə yürüş”. Povest.                                         -----------      səh. 615

Tərcümə edəni: Kamil Vəli Nərimanoğlu

 

8.      Beso Xvedelidze. "Tampo". Povest.                                               -----------  səh. 633

Tərcümə edəni: Arifə Arifqızı

 

9.      Cığatay Şıxzamanov. “Qardaşlar".  Povest.                                  -----------   səh. 657

Tərcümə edəni: Südabə Ağabalayeva

 

10. Herman Hesse. “Yalquzaq”. Roman.                                  -----------  səh. 715

Alman dilindən tərcümə edəni: Vilayət Hacıyev