Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Fəlsəfə tarixi" Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir baxış... Məşhur Norveç filosoflarının fəlsəfənin indiyəqədərki yoluna fərqli baxışları. Universitetdə dərslik kimi istfadəsi mümkündür

Müəllif:

Qunnar Skirbekk və Nils Gilye


Kateqoriya:

Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlərQısa Təsvir:

Müəlliflər - məşhur Norveç filosoflarıdır. Onlar dünya fəlsəfə tarixinin Falesdən və Heraklitdən başlayaraq Derridaya və Habermasa qədər əsas şəxsiyyətlərini və məqamlarını qısa, anlaşıqlı və cazibəli bir formada təsvir edirlər. Burada ideyaların dramatizmi dövrümüzün aktual ideyaları ilə bağlı bir tərzdə təqdim olunmuşdur.


Baxış sayı: 1943
    
    


Qunnar Skirbekk və Nils Gilye. "Fəlsəfə tarixi" Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir baxış...


Rus dilindən tərcümə edəni: fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov

Ön sözün müəllifləri: Adil Əsədov, Nailə Əsədova

Redaktor: Qardaşxan Əzizxanlı

Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi. Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir baxış.

 Ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti.

Bakı, "ZƏKİOĞLU" nəşriyyatı, 2007. 864 səh.

Müəlliflər - məşhur Norveç filosoflarıdır. Onlar dünya fəlsəfə tarixinin Falesdən və Heraklitdən başlayaraq Derridaya və Habermasa qədər əsas şəxsiyyətlərini və məqamlarını qısa, anlaşıqlı və cazibəli bir formada təsvir edirlər. Burada ideyaların dramatizmi dövrümüzün aktual ideyaları ilə bağlı bir tərzdə təqdim olunmuşdur. Müəlliflər oxucular qarşısında fəlsəfi təfəkkürün laboratoriyasını, fəlsəfi əsaslandırmanın üslub və üsullarını açıb göstərirlər.
Kitab insan təfəkkürünün və ruhunun inciləri ilə ünsiyyəti bir zərurət olaraq hiss edən hər kəs üçün maraqlıdır. Fəlsəfə müəllimləri, fəlsəfədən imtahan verən tələbə və aspirantlar, öz biliklərini əsaslandırmaq istəyənlər bu müəlliflərin oxucuları dairəsinə daxil ola bilər.

Gunnar Skirbekk, Nils Gilye. History of Philosophy: An Introduction to the Philosophical Roots of Modernity. Oslo: Scandinavian University Press.

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш.учеб.
заведений. /Пер. с англ. В. И. Кузнецова; под ред. С. Б. Крымского. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 800 с./


İSBN 13 978-9952-8080-4-9

@ "Zəkioğlu" nəşriyyatı