Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı". Dramaturgiya. Pyeslər. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası. İkinci buraxılış - II cild. Dünyanın on tanınmş dramaturqunun azərbaycanca çevrilmiş müxtəlif səpkili pyesləri.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-AkademiyaQısa Təsvir:

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı". Dramaturgiya. Pyeslər. Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası. İkinci buraxılış - II cild. Dünyanın on tanınmş dramaturqunun azərbaycanca müxtəlif səpkili pyesləri. Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov).


Baxış sayı: 2837
    
    


www.kitabxana.net


Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə "Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya" adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.


E-kitab N 02 (148 - 2013)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Azərbaycan Gənclər Fondu -  http://youthfoundation.az

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı


Dramaturgiya


Pyeslər


Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası


İkinci buraxılış - II cild

 

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə "Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya" adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. İkinci buraxılışda dünya ədəbiyyatında geniş yayılmış ədəbi növ - müasir xarici dramaturqların azərbaycancaya tərcümə olunmuş müxtəlif səpkili pyesləri daxil edilib. Elektron kitabba yaxın XX və XXI əsrin görkəmli yazıçı və dramaturqlarının müxtəlif mövzulara həsr olunmuş dram, komediya, trajikomediya kimi pyeslərin elektron variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və başqa dillərdən tərcümə olunmuş bu səhnə əsərlərinin mətnlərin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin sərbəst istifadəsinə verilir. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi minnətdarlığımızı bildirirk.


E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR "Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ  http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir formada yayım və istifadə qəti qadağandır.


YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı - 2013. Elektron Kitab N 02 (148 - 2013)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Bütün seriya ilə tanış buradan olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=170

 

İçindəkilər

 

1.Kobe Abe. "İstehkam". ------------------------səh. 13
Tərcümə edəni: Elçin

2.Jan Anuy. "Kral, kraliça, və şahzadə". ------------------------- səh. 74
Tərcümə edəni: Əli Əmirli

3.Matey Vişnek. "Səncə döyəcəklər?" -------------------------- səh. 134
Tərcümə edəni: Zamin H.

4.Moris Meterlink. "Müqəddəs Antoninin möcüzəsi" ------------------ səh. 139
Tərcümə edəni: Etimad Başkeçid

5.Harold Pinter. "Monoloq". ------------------------ səh. 178

İngilis dilindən tərcümə edəni: Xəyalə Məmmədova

6.Harold Pinter. "Axşam məktəbi". ----------------------------- səh. 184
Tərcümə edəni: Ü.Nəsibbəyli

7.Moris Meterlink. "Korlar" . ---------------------------- səh. 219
Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli

8.Yura Zoyfer. "Vineta və ya sulara qərq olmuş şəhər". ------------- səh 262
Alman dilindən tərcümə edəni: Vilayət Hacıyev

9.Rabindranat Taqor. "Poçt". --------------------------- səh. 289
İngilis dilindən tərcümə edəni: Vilayət Quliyev

10.Rəşad Nuri Güntəkin. "Sevda və Məntiq". ------------- səh 318
Tərcümə edən: Elgün Dursunoğlu