Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Esselər". Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası. Birinci buraxılış - I cild. İlk buraxılışa - I cildə dünyada geniş yayılmış, Azərbaycanda az inkişaf etmiş bir ədəbi janr – esselər toplanıb.

Müəllif:

Redaksiya


Kateqoriya:

Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-AkademiyaQısa Təsvir:

"Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Esselər". Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası. Birinci buraxılış - I cild. İlk buraxılışa - I cildə dünya ədəbiyyatında geniş yayılmış, amma Azərbaycanda az inkişaf etmiş bir ədəbi janr – esselər toplanıb. Elektron kitabda yaxın XX və XXI əsrin görkəmli mütəfəkkirləri – yazıçı və filosoflarının müxtəlif mövzulara həsr olunmuş bədii-fəlsəfi esselərinin azərbaycan dilinə nəşr olunmuş variantları daxil edilib. Əsasən gənc və orta nəsil mütərcimlər tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və türkcədən tərcümə olunub.


Baxış sayı: 3192
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

  

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında  
Azərbaycan Gənclər Fondu
http://youthfoundation.az

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı

 

Esselər

 

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ

tərcümə e-Antologiyası

 

Birinci buraxılış - I cild

 

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov) 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək Çağdaş dünya ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Bu ilk buraxılışda dünya ədəbiyyatında geniş yayılmış, amma Azərbaycanda az inkişaf etmiş bir ədəbi janr – esselər toplanıb. Elektron kitabda yaxın XX və XXI əsrin görkəmli mütəfəkkirləri – yazıçı və filosoflarının müxtəlif mövzulara həsr olunmuş bədii-fəlsəfi esselərinin azərbaycan dilinə nəşr olunmuş variantları daxil edilib. Əsasən gənc və orta nəsil mütərcimlər tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və türkcədən tərcümə olunmuş bu esselərin bir çoxu kitabxana.net, kulis.az, kult.az, kultura.az, publika.az, azyb.net, modern.az və başqa ədəbi saytlarda işıq üzü görsə də, əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin sərbəst istifadəsinə verilir. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və sayt rəhbərlərinə xüsusi minnətdarlığımızı bildirirk.

 E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR “Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir formada yayım və istifadə qəti qadağandır.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. Elektron Kitab N 01 (146 – 2013)

 

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq