Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"İslam və xristianlıq" (müqayisəli araşdırma). Dr. T.Əsədov və Dr. Ə.Rəhimovun din alimlərinin qələmə aldığı bu kitabda İslam və xirstianlıq haqqında müqayisəli araşdırmalardan bəhs edilir...

Müəllif:

Tofiq Əsədov, Əfzələddin Rəhimov


Kateqoriya:

Dini polemikaQısa Təsvir:

Dr. T.Əsədov və  Dr. Ə.Rəhimov. "İslam və xristianlıq" (müqayisəli araşdırma). Din alimlərinin qələmə aldığı bu kitabda İslam və xirstianlıq haqqında müqayisəli araşdırmalardan bəhs edilir...


Baxış sayı: 3077
    
    


Dr. T.Əsədov və  Dr. Ə.Rəhimov

 

"İslam və xristianlıq"


(müqayisəli araşdırma)


Din alimlərinin qələmə aldığı bu kitabda İslam və xirstianlıq haqqında müqayisəli araşdırmalardan bəhs edilir...


Müəlliflərdən


Bil­di­yi­niz ki­mi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı dün­ya­da mü­səl­man öl­kə­si ki­mi ta­nı­nır və is­lam di­ni azər­bay­can­lı­la­rın mə­nə­vi də­yə­ri sa­yı­lır. Bu öl­kə­də di­ni ba­xım­dan və­tən­daş­la­rın 98%-i mü­səl­man və 2%-i (məh­dud bir qis­mi isə) qey­ri-mü­səl­man­dır. Bu­na bax­ma­ya­raq, Azər­bay­can kons­ti­tu­si­ya­sı 48-ci mad­də­si­nin 2-ci bən­di­nə əsa­sən, “Hər kə­sin di­nə mü­na­si­bə­ti­ni müs­tə­qil mü­əy­yən­ləş­dir­mək, hər han­sı di­nə fər­di şə­kil­də və ya baş­qa­la­rı ilə bir­lik­də eti­qad bəs­lə­mək, ya­xud heç bir di­nə inan­ma­maq, di­nə mü­na­si­bət ilə bağ­lı əqi­də­si­ni ifa­də et­mək və yay­maq hü­qu­qu var­dır.”

Çox tə­əs­süf­lər ol­sun ki, döv­lə­ti­mi­zin din və vic­dan azad­lı­ğı­na gö­tər­di­yi be­lə hu­ma­nist qa­nun­la­rın­dan sui-is­ti­fa­də edən­lər də az de­yil­dir. Bu mə­sə­lə­yə xri­sti­an missi­o­ner­lə­ri­nin xal­qı­mı­zın di­ni sa­va­dı­nın la­zı­mı sə­viy­yə­də ol­ma­ma­sın­dan bəh­rə­lə­nə­rək rus və azə­ri dil­lə­rin­də yay­dıq­la­ri yan­lış mə­lu­mat­lı ki­tab­la­rı və ağır iq­ti­sa­di prob­lem­lər­dən is­ti­fa­də edə­rək, bə­zi şəxs­lə­ri mad­di yar­dım adı al­tın­da mə­si­hiy­yə­tə cəlb et­mə­lə­ri­ni mi­sal çək­mək olar.

Bu ki­ta­bı yaz­maq­da bi­zim məq­sə­di­miz isə bir növ is­lam və xri­sti­an­lı­ğı mü­qa­yi­sə­li şə­kil­də araş­dır­maq ol­muş­dur. Elə bu­na gö­rə də qar­şı­nız­da­kı ki­ta­bın ək­sər mət­ləb­lə­ri hər iki di­nin əsl mən­bə­lə­rin­dən ol­muş, ya­xud da dün­ya­nın ta­nın­mış alim və fi­lo­sof­la­rı­nın ye­tiş­dik­lə­ri nə­ti­cə­lə­rə is­ti­nad edi­lə­rək ve­ril­miş­dir. Xa­tır­la­daq ki, ki­tab­da işa­rə olun­muş möv­zu­la­rın ha­mı­sı xri­sti­an­la­rın kök­lü eti­qad­la­rı əsa­sın­da tən­zim­lən­miş və is­la­mın bu eti­qad­la­ra olan mü­na­si­bə­ti, be­lə inanc­la­rın qar­şı­sın­da tut­du­ğu möv­qe bil­di­ril­miş­dir.

Ümid­va­rıq ki, “İs­lam və xri­sti­an­lıq” adı ilə ha­zır­lan­mış əsər hə­qi­qət ax­ta­ran­la­ra onu tap­maq­da, mü­səl­man­la­ra eti­qad­la­rı­nın möh­kəm­lən­mə­sin­də və bu iki di­nin ara­sın­da­kı se­çim mə­qa­mın­da olan şəxs­lə­rə öz ye­kun qə­ra­rın­da fay­da­lı ola­caq, inşa­al­lah. Amin!