Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Расул Рза. "Краски". Rəsul Rza. "Rənglər". Он – поэт-новатор, благодаря которому свободный стих стал замечательным явлением азербайджанской поэзии. Цикл стихов «Краски» признан выдающимся событием мировой литературы...

Müəllif:

Rəsul Rza


Kateqoriya:

Rus dilində Azərbaycan kitabıQısa Təsvir:

Расул Рза. "Краски" (поема).  Rəsul Rza. "Rənglər" - Lirik-fəlsəfi poema. Он – поэт-новатор, благодаря которому свободный стих стал замечательным явлением азербайджанской поэзии. Цикл стихов «Краски» признан выдающимся событием не только азербайджанской, но и мировой литературы и вызвал восторженные отзывы по всему миру. В частности, Илья Сельвинский сравнил Расула Рзу с Артюром Рэмбо, «видевшим краски в словах». Меликов напомнил слова поэта – «пока есть время, надо жить, живи, трудись, чтобы, когда уйдешь, увидели, что там, где ты был, зияет пустота». Он выразил сожаление, что при жизни поэта многие его мысли и слова остались непонятыми, и поздравил собравшихся с тем, что «у нас был и есть Расул Рза».


Baxış sayı: 3082
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

"Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 05 (65 – 2013)

 

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 2013-cü ildə maliyyə yardımı Müsabiqəsinin qalibi olmuş və bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın həyata keçirtdiyi "Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-kitablarının hazırlanması, təqdimatı" - Kulturoloji-şəbəkə layihə çərçivəsində hazırlanıb və yayılır.

 

 Elektron Kitab N 05 (65 – 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan Gənclər Fondu

http://youthfoundation.az

 

РАСУЛ РЗА "КРАСКИ"


Rəsul Rza


"Rənglər"


Lirik-fəlsəfi poema

 

XXI YNE 2001. Редактор -В.Бахманлы. 

Переводы Бориса Слуцкого, Давида Самойлова, Юнны Мориц, Леона Тоома, Аллы Ахундовой, Музы Павловой...

 

 Представленная широкому кругу читателей книга состоит из поемы. Расул РзаОн – поэт-новатор, благодаря которому свободный стих стал замечательным явлением азербайджанской поэзии. Цикл стихов «Краски» признан выдающимся событием не только азербайджанской, но и мировой литературы и вызвал восторженные отзывы по всему миру. В частности, Илья Сельвинский сравнил Расула Рзу с Артюром Рэмбо, «видевшим краски в словах». Меликов напомнил слова поэта – «пока есть время, надо жить, живи, трудись, чтобы, когда уйдешь, увидели, что там, где ты был, зияет пустота». Он выразил сожаление, что при жизни поэта многие его мысли и слова остались непонятыми, и поздравил собравшихся с тем, что «у нас был и есть Расул Рза».

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 05  (65 - 2013)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Layihə çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanan və yayılan digər e-kitablarla burada tanış olun:

 

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=142 


Azərbaycan dilində

Rəsul Rza

"Rənglər"

Lirik-fəlsəfi poema

 

UVERTÜRAAğ, qara, sarı, yaşıl, qırmızı;
hərəsi bir sınaqla bağlıdır.
Biri həsrətimizi xatırladır,
biri dərdımizi, biri arzumuzu.
Hərəsində bir məna arayıb,
bir səbəb görən var.
Kim bilir, kim sınamış,
kim bunu ilk dəfə demiş.
Qara - matəm,
qırmızı - bayram,
sarı nifrət rəmzi imiş.
Kim bilir keyfinin nə vaxtında,
kim olmuş, rəngləri belə damğalayıb,
belə ayıran.
Qırmızı qan da ola bilər,
bahalı üzük qaşı da.
Qara matəm rəmzi də ola bilər,
məhəbbət rəmzi də,
nifrət rəmzi də.
Ağ gözümüzü nurdan sala bilər,
çiçək-çiçək bəzəyə bilər süfrəmizi də.
Biri yaşıl görür yarpağı,
biri qırmızı.
Ancaq yarpaq öz rəngində qalır.
Yaşıl olur, qızarır, saralır.
Rənglər könlümüzdən keçir
isti, sərin küləklər kimi.
Nəğmələr, sözlər, səslər
Qəlbimizə dolur müxtəlif rənglər kimi.
Rənglər xatirələr oyadır,
duyğular oyadır.
Gördüyümüzdən artıq görmək istəməsək
hər rəng adicə boyadır.
Rənglərin də musiqi kimi ahəngi var.
Ağrının, sevincn, ümidin də
rəngi var.
Düşündükcə açılır
əlvan səhifələri rənglərin.
Canlanır gözümüzdə rəngi
ömrün, mübarizənin,
qəlbin, nifrətin,
gecənin, səhərin
və insan taleyinin.


Ağ rəng


Yuxulu körpənin təbəssümü.
Ümid.
Təmənnasız yaxşılıq.
"Sizdə xərçəng yoxdur"
sözlərinin deyildiyi dəqiqə.
insan səadətinə səbəb olan hər şey...
hətta,
təsəlli üçün deyilmiş yalan.
Bir də insan ülfəti.Ağ rəngin sevinc çaları

Ağ rəngin məhəbbət çaları

Şirmayı

Boz

Gümüşü

Püstəyi

Mavi

Mavinin təsəlli çaları

Xurmayı

Tünd qəhvəyi

Narıncı

Kürən

Qızılı

Sarı

Saman sarısı

Bənövşəyi

Badımcanı

Surməyi

Çəhrayı

Al qırmızı

Qırmızının ümid çaları

Firuzəyi

Qırmızının inam çaları

Sumağı

İnnabı

Qırmızı və qara

Qara

Qaranın dərd çaları

Ala-bula

Əl vurmayın, rənglənib
Rəngli yuxular
İlk duyum

Rənglər pırtlaşığı

Həyat adamı

Gördüm

Həyatdan parça

Rənglər aləmində

Bahar

Ağ tovuz


Xalq şairi Rəsul Rzanın "Rənglər" silsiləsindən olan bu lirik-fəlsəfi şeirlərini, eləcə də üçcildlik "Seçilmiş əsərlər"ini burada oxuyun...


Birinci cild burada:   http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1169

 

İkinci cild burada: http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1188

 

 Üçüncü cild burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1240


Saytı:

http://rasulrza.musigi-dunya.az

 

КРАСКИ ПОЭЗИИ РАСУЛА РЗЫ


Можно вспомнить немало художников, творцов, очень известных и популярных при жизни, которые с годами были забыты. Их имена стерлись из памяти людей и стали, в лучшем случае, достоянием истории культуры. Время – вот суровый, но справедливый судья, безошибочно определяющий истинное место и роль того или иного художника. С полным основанием к поэтам, которых время сделало еще более значимыми, можно причислить нашего великого соотечественника Расула Рзу. Почти 30 лет прошло со дня его смерти, но мы все еще до конца не постигли всю глубину его поэтического мира, необузданный характер его новаторских устремлений.


Родился Расул Рза в 1910 году в янтарном городе Гёкчае, славного своими необычайно вкусными и сочными цвета кровавого рубина гранатами.  В 1930 году он приезжает в Баку и устраивается на работу в газете «Gənç işçi» («Молодой рабочий»). А в 1931 году в литературном журнале «İnqilab və mədəniyyət» - «Революция и культура» появляется его первое стихотворение «Большевистская весна», которое сделало 21-летного автора знаменитым. Своеобразны тематика и полемический дух этого произведения, повествующего о деревне, страдающей от засухи. «Кому нужна ваша красота, если голодают люди из-за отсутствия вашей воды», -  говорит поэт, обращаясь к рекам Аракс и Кура. Молодой поэт стремиться быть в самой гуще жизни, живо откли­кается на все важные события времени. Он открыто декларирует свою приверженность принципам рациональности искусства, действенности поэзии, ее реальной пользы обществу.


Многие произведения Расула Рзы тех лет были отзвуком на события, которые происходили в Азербайджане, Советском Союзе. Как и многие советские поэты и прозаики начала 30-х годов, Расул Рза искренно верил, что Октябрьская револю­ция, разрушившая старый «весь мир насилья», и в самом деле проложила широкую дорогу в царство добра и справедливости, в общество свободы, равенства и братства. Это потом уже, когда в конце 30-х годов будут арестованы и физически уничтожены Гусейин Джавид, Микаил Мушфиг и многие другие писатели, ученые, да и просто миллионы безвинных людей, наступит прозрение, появится поэма «О, если б не было роз…», посвященная  его другу Микаилу Мушфигу.


Стихотворение «Большевистская весна» примечательно еще и тем, что написано свободным стихом. Молодой поэт с первых же своих произведений стремится найти поэтическую форму, которая наиболее соответствовала бы духу времени. Интенсивные поиски в области художественной формы, с неотвратимостью привели Расула Рзу к созданию новой системы стихосложения, то есть к свободному стиху и новой ритмической организации стиха. В своих поисках Расул Рза опирался на опыт своего старшего собрата по перу великого турецкого поэта Назыма Хикмета.


Первый сборник своих стихов, которая называлась «Песня, пьющих солнце» Назым Хикмет издал в Баку еще в 1928 году. Составленная из революционно-романтических стихотворений, написанных свободным стихом, книга оказала огромное влияние на молодое поколение азербайджанских писателей. В творчестве Али Назима, Микаила Рефили, Самеда Вургуна, Сулеймана Рустама, Расула Рзы и других молодых поэтов, пришедших в азербайджанскую литературу в конце 20-х - начале 30-х годов, можно легко обнаружить влияние турецкого поэта.


Позволю себе небольшое отступление. В 1961 году, меня студента второго курса турецкого отделения восточного факультета Азербайджанского госуниверситета, вызвал к себе декан факультета, писатель Юсиф Ширван и сказал, что поскольку завтра в Баку приезжает Назым Хикмет, нам необходимо поехать на вокзал, чтобы встретить турецкого поэта. Признаюсь, это известие меня сильно взволновало. Это было как исполнение мечты. Мне представлялась возможность воочию увидеть поэта, стихами которого я зачитывался и многие из них знал наизусть. Для меня, как и для многих молодых людей в тюркских республиках Назым Хикмет был олицетворением величия турецкого языка, турецкой культуры.


На следующий день, когда мы вместе с Юсифом Ширваном пришли на вокзал, там уже собрался весь цвет азербайджанской литературы – Расул Рза, Сулейман Рустам, Мирза Ибрагимов… Юсиф Ширван подвел меня к Расулу Рзе и представив меня ему, сказал, что этот студент, то есть я, неплохо знает турецкий язык и при необходимости может сопровождать и переводить Назыму Хикмету. Расул Рза пожал мне руку, сказал, что нам, азербайджанцам, очень нужны люди, владеющие турецким языком, и попросил быть рядом с ним.


Вскоре появился поезд из Москвы. Все собравщиеся двинулась к вагону СВ. В широком дверном проеме вагона появилась статная фигура Назыма. Он спустился на перрон, тепло, по-братски обнял своих бакинских друзей. Особенно теплой была встреча Назыма и Расула Рзы, чувствовалось, что кроме дружбы, их связывает нечто большее. Сейчас, по прошествии многих лет, я могу с уверенностью сказать, что этим «большим» была огромная духовная, идейная и эстетическая близость двух великих поэтов.


Из азербайджанский писателей наиболее последовательным приверженцем поэтичесих принципов Назыма Хикмета был, пожалуй, Расул Рза, который в своих творческих поисках опирался на опыт основоположника турецкого верлибра. В то же время он широко использовал достижения национальной поэтической традиции, признавая значение рифмы, которой, по его убеждению,принадлежит немалая роль в звуковой и ритмической организации стиха. Расул Рза был одним из зачинателей и, несомненно, самым крупным и последовательным представителем свободного стиха в азербайджанской поэзии. Именно ему принадлежат наиболее яркие образцы этой системы стихосложения.


Расул Рза -  новатор по своему духу и по своему убеждению. Вся его жизнь  - постоянный поиск все более совершенных поэтических форм и средств. Поэт никогда не боялся экспериментировать. Он был глубоко убежден в том, что лишь идя по непроторенной дороге, где нередки не только находки и открытия, но и неудачи, можно двигаться вперед.  Ярким примером сказанному является цикл стихотворений под общим названием «Краски». В произведениях этого цикла  Расул Рза расширяет границы ассоциативных связей, создает своеобразные, непривычные образы, метафоры, тропы, в которых сконцентрированы красота поэтического воплощения и глубина философской мысли. Взять, к примеру, стихотворение «Зеленая»:


Равнины и горы весенние. 

Проросшие зерна. 

Пронизанный солнцем прибой океана. 

Первый лист черенка, который начал 

расти. 

Пейзажи Сезанна.

Светлячок светофора на железнодорожном 

пути. 

Глоток воды, когда мучит жажда. 

Забота каждого о каждом.


Здесь каждая строка является самостоятельным поэтическим образом, совокупность которых, как краски в живописи, придают целостность изображенной картине. В цикле каждая краска осмыслена и имеет глубокое содержание. Через восприятия различных нюансов, тончайших оттенков красок, мы приходим к широким философским обобщениям. По мнению самого поэта, краски проходят по нашей жизни и будят воспоминания чувств.


Революционность «Красок» Расула Рзы заключается ёще в том, что в них поэт осознанно отходит от традиционной поэтической структуры, композиции и создает совершенно новые способы поэтического выражения. Предельно расширяя границы ассоциативных связей, поэт таким образом, как бы приглашает читателя к соавторству, делает его участником образного восприятия действительности.

Каждое стихотворение цикла, «это движение от живописи к философии» писал Илья Сельвинский, по мнению которого, «это великолепие затмевает собой цветовую прелесть Артюра Рембо, видевшего краски в буквах».


За короткое время цикл «Краски» был переведен на многие языки мира. О нем во весь голос заговорили поэты и критики разных стран. Среди них канадский писатель Дизон Картер, венгерская поэтесса Жужа Раб, чешская поэтесса Даничка Козлова, шведский поэт Юрис Кронбергс, академик Николай Федоренко, английский литературовед Бони Корей, русский поэт Борис Слуцкий и  другие.

Прав Назым Хикмет, когда говорил, что «в "Красках" Расул Рза превзошел самого себя».


Назым Хикмет всегда внимательно следил за творчеством Расула Рзы, высоко ценил его поэзию, часто откликался на новые книги поэта рецензиями обширными статьями. И Расул Рза с братской нежностью относился к Назыму, к его творчеству. В «Красках» есть стихотворение «Соломенно-желтая», посвященное Назыму Хикмету, которое великолепно раскрывает внутреннее состояние души турецкого поэта; 

Тоска по наготе жилья, 

в котором появился ты на свет. 

Трагизмом обернувшаяся истина. 

Назым Хикмет. 

Назым в косых лучах заката. 

Назым с больной своей любовью. 

Единоборство сердца с болью. 

………………………………


Потерявший песню певец 

и, наконец, 

солома колос: 

последняя любовь и тоска 

ненасытного великана. 


Формалистические изыски, смелые эксперименты в области формы и языка Расула Рзы значительно обогатили образную систему, композицию и ритмическую структуру современной азербайджанской поэзии. Вряд ли кто из современных поэтов Азербайджана не испытал на себе могучего воздействия этого великого поэта и удивительного человека. И Али Керим, и Фикрет Годжа, и Фикрет Садык, и многие современные поэты по-своему использовали и используют поэтические достижения Расула Рзы в области художественной формы.


И еще. Расул Рза – подлинный мэтр азербайджанской поэзии, всегда активно поддерживал, можно сказать заботливо пестовал, молодых талантливых писателей, художников, деятелей культуры, укреплял в них стремление внести в азербайджанскую культуру что-то свое новое, оригинальное. Расул-муаллим внимательно читал их произведения, давал советы и зачастую рекомендовал их в печать. Так случилось и с автором этих строк. Прочитав мои стихи, он с небольшим вступительным словом отправил их редактору газеты «Ədəbiyyat və İncəsənət» Гусейну Аббасзаде. Наверно не трудно представить состояние молодого человека, неожиданно увидевшего свои стихотворения в уважаемом издании, причем с напутственным словом самого Расула Рзы.


Поэзия, причем истинная, большая поэзия, имеет одну очень сложную и трудноразрешимую проблему. Будучи искусством языка и образов, присущих именно этому языку, она во время перевода на другие языки многое теряет. В этом отношении Расулу Рзе очень повезло. Его стихи увидели свет в прекрасных переводах на русский язык, сделанные выдающимися русскими поэтами, такими, как Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Евгений Винокуров и др. 

В стихотворении Расула Рзы «Пока есть время» есть такие строки:

Пока есть время,

живи,

трудись,

но так, чтобы, когда уйдешь,

увидели бы все, что там,

где ты стоял,

зияет пустота…     

Великий поэт и гражданин Расул Рза, 100-летие которого мы в эти дни отмечаем, так жил, трудился и боролся, что там, где он стоял, зияет и, видимо, всегда будет зиять пустота.                

 

Тофик Меликли, лауреат премии имени Расула Рзы 
Pасул Рза

(1910-1981)Можно вспомнить немало художников, творцов, очень известных и популярных при жизни, но со временем позабытых. их имена стали в лучшем случае достоянием истории культуры. время – вот суровый, но справедливый судья, безошибочно определяющий истинное место и значимость того или иного художника. С полным основанием к поэтам, которых время сделало еще более значимыми, можно причислить нашего великого соотечественника Расула Рзу. Почти 30 лет прошло со дня его смерти, но мы все еще до конца не постигли всю глубину его поэтического мира, необузданный характер его новаторских устремлений. 
Родился Расул Рза в 1910 году в городе Гёйчае, славном своими необычайно вкусными и сочными цвета кровавого рубина гранатами. в 1930 году он приезжает в Баку и устраивается на работу в газете «Gənc işçi» («Молодой рабочий»). а в 1931 году в литературном журнале «İnqilab və mədəniyyət» «революция и культура» появляется его стихотворение «Большевистская весна», которое сделало 21-летнего автора знаменитым. Многие произведения Расула Рзы тех лет были откликом на события, которые происходили в Азербайджане, Советском Союзе. Как и многие со- ветские поэты и прозаики начала 30-х годов, Расул Рза искренне верил, что Октябрьская революция, разрушившая старый «весь мир насилья», действительно проложила широкую дорогу в царство добра и справедливости, в общество свободы, равенства и братства. Это потом уже, когда в конце 30-х годов будут схвачены и физически уничтожены Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг и многие другие писатели, ученые, да и просто миллионы безвинных людей, наступит прозрение, появится поэма «О, если б не было роз…», посвященная его другу Микаилу Мушфигу. 
С первых же своих произведений Расул Рза стремится найти поэтическую форму, которая наи- более соответствовала бы духу времени. интенсивные поиски в области художественной фор- мы с неотвратимостью привели поэта к созданию новой системы стихосложения - свобод- ному стиху и новой ритмической организации стиха. При этом он широко использовал достиже- ния национальной поэтической традиции, признавая значение рифмы, которой, по его убежде- нию, принадлежит немалая роль в звуковой и ритмической организации стиха. расул рза был од- ним из зачинателей и, несомненно, самым крупным и последовательным представителем сво- бодного стиха в азербайджанской поэзии. именно ему принадлежат наиболее яркие образцы этой системы стихосложения. 
Расул Рза - новатор по своему духу и по своему убеждению. вся его жизнь - постоянный поиск все более совершенных поэтических форм и средств. Поэт никогда не боялся экспериментировать. он был глубоко убежден в том, что лишь следуя по непроторенной дороге, где нередки не только находки и открытия, но и неудачи, можно двигаться вперед. Ярким примером сказанному является цикл стихотворений под общим названием «Краски». 
По мнению самого поэта, краски проходят по нашей жизни и будят воспоминания чувств. революционность «Красок» Расула Рзы заключается ёще и в том, что в них поэт осознанно от- ходит от традиционной поэтической структуры, композиции и создает совершенно новые способы поэтического выражения. 
Расул Рза – подлинный мэтр азербайджанской поэзии, всегда активно поддерживал, можно сказать, заботливо пестовал молодых талантливых писателей, художников, деятелей куль- туры, укреплял в них стремление внести в отечественную культуру что-то новое, оригинальное. Поэзия, причем истинная, большая поэзия, имеет одну очень сложную и трудноразрешимую проблему. Будучи искусством языка и образов, присущих именно этому языку, она во время пере- вода на другие языки многое теряет. в этом отношении Расулу Рзе очень повезло. На русском язы- ке его стихи увидели свет в прекрасных переводах, сделанных такими замечательными русскими поэтами, как Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Евгений Винокуров. В стихотворении Расула Рзы «Пока есть время» есть такие строки: 
Пока есть время, 
живи, 
трудись, 
но так, чтобы, когда уйдешь, 
увидели бы все, что там, 
где ты стоял, 
зияет пустота… 
великий поэт и гражданин Расул Рза жил, трудился и боролся так, что оставленно и место, по-видимому, еще очень долго будет зиять пустотой. 

100 –летию великого поэта

 
В Центральном доме литераторов в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию выдающегося азербайджанского поэта Расула Рзы. В его организации принимали участие Союз писателей Азербайджана, Союз писателей России, посольство Азербайджана, азербайджанские общественные организации. Также в ЦДЛ был представлен выпущенный к юбилею в Москве сборник стихов Расула Рзы в переводах лучших поэтов России разных лет «Пока есть время». Вступительную статью к сборнику написал Рустам Ибрагимбеков.
Несмотря на жару, выходной день и отпускной сезон, вечер состоялся при полном аншлаге – были даже проблемы с местами для опоздавших. Причем зал не был укомплектован за счет азербайджанцев, как нередко бывает на подобных мероприятиях, – соотечественники Расула Рзы составляли менее половины собравшихся. И это означает, что образованные россияне снова проявляют интерес к литературе и культуре республик бывшего СССР, что само по себе немаловажно.
Вел вечер вице-президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса, профессор Тофик Меликов. Он и открыл собрание после того, как на экране Большого зала ЦДЛ был продемонстрирован фильм о жизни и творчестве Расула Рзы. Тофик Меликов познакомил собравшихся с основными вехами биографии выдающегося поэта. Он родился 19 мая 1910 года в городе Геокчай. В 1930 году с тремя рублями в кармане он приехал покорять Баку – и покорил. Он – поэт-новатор, благодаря которому свободный стих стал замечательным явлением азербайджанской поэзии. Цикл стихов «Краски» признан выдающимся событием не только азербайджанской, но и мировой литературы и вызвал восторженные отзывы по всему миру. В частности, Илья Сельвинский сравнил Расула Рзу с Артюром Рэмбо, «видевшим краски в словах». Меликов напомнил слова поэта – «пока есть время, надо жить, живи, трудись, чтобы, когда уйдешь, увидели, что там, где ты был, зияет пустота». Он выразил сожаление, что при жизни поэта многие его мысли и слова остались непонятыми, и поздравил собравшихся с тем, что «у нас был и есть Расул Рза».
Известный поэт и писатель, председатель Союза писателей Азербайджана и известный азербайджанский поэт, руководитель фонда Расула Рзы Фикрет Годжа рассказал о деятельности фонда и о премии, которую раз в год вручают заслуженным деятелям культуры. В этом году лауреатами премии стали посол Азербайджана в России, известный певец и композитор Полад Бюльбюльоглу, поэт и переводчик Алла Ахундова и Тофик Меликов, который стал лауреатом этой премии дважды.
Получая премию, Алла Ахундова отметила, что это большая честь, так как она не только была знакома с Расулом Рзой, но и дружила с ним и с его семьей.
Полад Бюльбюльоглу поднялся на сцену под звуки его известной песни «Скажи глазам твоим», написанной на стихи Расула Рзы. Он рассказал, как вместе с Анаром приходил к мэтру с этой песней, как волновался, ожидая его отзывов. Расулу Рзе песня понравилась – он обнял Полада и разрешил исполнение. Песня стала хитом, и, как сказал Полад Бюльбюльоглу, «идет со мной по жизни». Он отметил, что Расул Рза был новатором, не укладывающимся в общие рамки, и нужно было самому достичь определенного уровня, чтобы осмелиться писать песни на его стихи. Также он напомнил о заслугах Анара в деле распространения азербайджанской культуры и назвал его «лучшим произведением» Расула Рзы и его супруги Нигяр ханум.
Помимо того, что Анар сам – известный писатель, которого знают и читают не меньше (а в России – даже больше), чем его великого отца, неоценимы его заслуги в распространении и сохранении азербайджанской литературы – в значительной степени благодаря ему в сложные для Азербайджана времена уцелел, не погиб Союз писателей, создан и стал одним из культурных центров страны музей Расула Рзы в Геокчае.
«Знакомство с Расулом Рзой осложнило мою жизнь», – откровенно признался Рустам Ибрагимбеков. Дело в том, что он пытался подражать мэтру и строить свою жизнь согласно его стандартам. Знакомство с поэтом произвело на Ибрагимбекова огромное впечатление. Он думал, что все писатели такие – умные, участливые по отношению к молодым людям. Только потом он узнал, что бывают и другие писатели – те, которые все время «оглядываются наверх», боятся сказать лишнее, разозлить начальство… Расул Рза никогда не пресмыкался перед властью и никогда не разговаривал с начальниками «снизу вверх». Он не побоялся заступиться за Рустама Ибрагимбекова, когда его совместный с Эльдаром Кулиевым фильм осуждался и находился под запретом.
О бескомпромиссности поэта говорила писатель и переводчик Людмила Лаврова. «Самым ужасным для Расула Рзы был душевный комфорт, покорность, позиция «лишь бы не я», – сказала Лаврова, подчеркнув, что этому величайшему мастеру слова был чужд конформизм.
С Людмилой Лавровой согласился Чингиз Абдуллаев, отметивший, что всегда очень трудно встать и сказать наперекор линии партии, правительства, президента. Расул Рза этого не боялся. А один раз, приняв участие в осуждении Нигяр Афибейли, всю жизнь сожалел об этом поступке.
Чингиз Абдуллаев напомнил, что Расул Рза всегда был неугоден власти. Его женой была дочь казненного большевиками министра правительства Азербайджанской Демократической Республики, что само по себе заносило его семью в разряд неблагонадежных. Его знаменитый сборник стихов «Краски» подвергался жесткой критике, первый тираж пустили под нож. Многим пришелся не по душе ломавший традиции свободный стих Расула Рзы. Но он был настоящим поэтом, и переводили его лучшие поэты нашей страны – Давид Самойлов, Муза Павлова, Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Борис Слуцкий, Константин Симонов…
Главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе представил июньский номер журнала. В нем опубликованы рассказы Эльчина Гусейнбейли «Когда рассеются тучи» в переводах Тараны Кязимовой, Сиявуша Мамедзаде и Илахи Джарчиевой и статья Эмиля Агаева «Наш отец Коркут, или Кто такие азербайджанцы».
Вечер состоял не только из воспоминаний. Азербайджанские актеры Фахреддин Манафов и Мехрибан Заки исполнили музыкально-поэтические композиции на стихи Расула Рзы (стихи читали на азербайджанском). Замечательно выступили со стихами на языке оригинала студенты азербайджанской группы Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) – аплодисменты благодарных зрителей были адресованы не только юным чтецам, но и их руководителю Белле Мусаевой. Стихи Расула Рзы звучали и под тар в исполнении знаменитого Горхмаза Ахундова. Актеры московского театра «Дервиш» читали стихи в переводе на русский – особое впечатление на публику произвело знаменитое стихотворение про Карабах. Замечательным было выступление азербайджанского певца Азера Зейналова, исполнившего несколько песен на стихи мэтра под аккомпанемент фортепиано. Но самым трогательным стало выступление учеников школы № 157 с азербайджанским этнокультурным компонентом. Искренность, с которой дети читали стихи о любви, вызвала оглушительные аплодисменты растроганной публики.
«Первый раз в жизни у меня нет слов», – сказал, комментируя вечер, Анар. Как сын, как азербайджанец и как председатель Союза писателей России он выразил благодарность актерам, музыкантам и писателям из России и Азербайджана за такой замечательный и эмоциональный праздник.