Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr" (Üç cilddə. üçüncü cild). Topluda XVI-XVIII əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr - klassik poeziya inciləri toplanıb

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". (Üç cilddə. üçüncü cild) Kitaba XVI-XVIII əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr  - klassik poeziya inciləri daxil edilib. Saib Təbrizi, Vaqif, Vidadi və başqa klassik söz sənətkarlarımızın poetik-fəlsəfi nümunələri! 


Baxış sayı: 2443
    
    


    
"Azərbaycan qadın şairləri antologiyası". Kitaba yaşı minilliklərlə ölçülən milli söz sənətimizin xanım-xatın şairlərin poetik yaradıcılığından incilər daxil edilib.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan qadın şairləri antologiyası" kitabına yaşı minilliklərlə ölçülən milli söz sənətimizin xanım-xatın şairlərin poetik yaradıcılığından incilər daxil edilib... Kitabda hər iki Azərbaycanımızın qadın şairlərinin əsərlərindən nümunələr verilib.


Baxış sayı: 2748
    
    


    
"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". Üç cilddə. II cild. Kitaba XIII-XVI əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr - klassik poeziya inciləri daxil edilib.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". Üç cilddə. II cild. Kitaba XIII-XVI əsrlər Azərbaycan anadilli şairlərin əsərlərindən nümunələr  - klassik poeziya inciləri daxil edilib.


Baxış sayı: 2685
    
    


    
Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri. ÜZEYİR HACIBƏYLİ - 125. (Hazırlayanı: Şirməmməd Hüseynov)

Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri.  ÜZEYİR HACIBƏYLİ - 125. (Hazırlayanı: Şirməmməd Hüseynov).


Baxış sayı: 4291
    
    


    
"Əsərləri". Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturqun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.

Nəcəf bəy Vəzirov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabda XIX-XX əsrdə yazıb-yaratmış tanınmış yazıçı-publisist, maarifçi-dramaturq Nəcəf bəy Vəzirovun dram əsərləri, publisitikası, hekayə və iqtibasları toplanıb.


Baxış sayı: 3167
    
    


    
"Son Peyğəmbər" (Tarixi roman, almancadan tərcümə). "Əli və Nino" romanının müəllifindən maraqlı əsər. Aydın Xan (Əbilov) "Əli və Nino": ədəbiyyat, yoxsa kultur-siyasət?" Başqa yazılar

Məhəmməd Əsəd Bəy (Qurban Səid)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Son Peyğəmbər" (Tarixi roman, almancadan tərcümə). "Əli və Nino" romanının müəllifindən maraqlı əsər. Aydın Xan (Əbilov) "Əli və Nino": ədəbiyyat, yoxsa kultur-siyasət?" Başqa yazılar...


Baxış sayı: 4218
    
    


    
"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". Üç cilddə. Birinci cild. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri - ərəb və farsdilli klassik poeziya inciləri daxil edilib.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr". (Üç cilddə. Birinci cild) kitabına VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri - ərəb və farsdilli klassik poeziya inciləri daxil edilib.


Baxış sayı: 2621
    
    


    
Nəğmələr. ("Seçilmiş əsərləri"). Kitabda istedadlı şairin Azərbaycan, fars və sonralar almanca tərcümə edilmiş şeirlərinin ana dilimizdəki variantları daxil edilib. Vaxtilə bu şeirlər Avropanı heyran edi!

Mirzə Şəfi Vazeh

(müəllif)

Qısa Təsvir:

M.F.Axundovun ustadı, Azərbaycan mütəfəkkiri, şairi və pedaqoqu  Mirzə Şəfeh Vazehin Nəğmələr ("Seçilmiş əsərləri") kitabına onun istedadla yazdığı Azərbaycan, fars və sonralar almanca  tərcümə edilmiş şeirlərinin ana dilimizdəki variantları daxil edilib. Vaxtilə bu şair bütün Avropanı heyran etmişdi!!!


Baxış sayı: 3316
    
    


    
"Rübailər". Farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatının klassik nümayəndəsinin maraqlı kitabı. Bu rübilər şairənin böyük istedadından xəbər verir

Məhsəti xanım Gəncəvi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabda klassik Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvinin müxtəlif mənbələrdən götürülmüş rübailəri toplanmışdır. Bu rübailər dövrünün humanist poeziyası - Xaqani, Nizami yaradıcılıgı ilə yaxından bağlı olmaqla dünyəvi hisslər tərənnüm edir, insanı, onun gözəlliyini, arzu və istəklərini ifadə edir, onun həyat eşqinin, rəngarəng duyğularının poetik ifadəsi kimi özünü göstərir.


Baxış sayı: 2830
    
    


    
"Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. I cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1924-1937-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...

Səməd Vurğun

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dədə Qorquddan gəlib Qurbanidən, Asıq Abbasdan, Sarı Asıqdan, Asıq Ələsgərdən keçən yolun böyük bir zirvəsi xalq şairi Səməd Vurğundur. O, elə xosbəxt sənətkarlardandır ki, ömrü yaratdıgı şeir, həyatı danışdıgı dil qədər yaşarıdır. Səməd Vurğunun "Seçilmis əsərləri"nin bu cildində qüdrətli sairin 1924-1937-ci illərdə yazdığı
şeirlər toplanmışdır.


Baxış sayı: 3567
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. III cild. Kitaba ədibin uşaqlar və gənclər üçün yazdığı şeirlər, poemalar, hekayələr, təmsillər və pyeslər daxil edilib.

Abdulla Şaiq

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, romantik yazıçı Abdulla Şaiqin "Seçilmiş əsərləri" (üç cilddə) III cildinə ədibin uşaqlar və gənclər üçün yazdığı şeirlər, poemalar, hekayələr, təmsillər və pyeslər daxil edilib. Bu əsərlər azərbaycan uşaq ədəbiyyatının dəyərli nümunələri hesab olunur və müxtəlif nəsil uşaqları tərəfindən sevilə-sevilə oxunur...


Baxış sayı: 2896
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. XX əsr ictimai-siyasi, sosila-mədəni fikrimizin dəyərli nümunələri sayılan felyetonları, qəzet məqalələri...

Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin banisi, yazıçı-publisist, bəstəkar-müsiqişünas, ictimai xadim, dramaturq, incəsənət xadimi, milli ziyallı, qəzetçi və felyetonçu Üzeyir Hacıbəylinin (Hacıbəyov)  "Seçilmiş əsərləri"nin (İki cilddə) II cildinə ustad sənətkarın XX əsr ictimai-siyasi, sosila-mədəni fikrimizin şah nümunələri sayılan felyetonları, qəzet məqalələri daxil edilib.


Baxış sayı: 4107