Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"Əsərlər". O, istedadlı xanım şairəmiz olaraq Füzuli poeziyasından bəhrələnərək lirik qəzəlləri, incə poetik tapıntıları ilə ədəbiyyat tariximizə düşüb.

Xurşidbanu Natəvan

(müəllif)

Qısa Təsvir:

XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış Xürşidbanu Natəvan istedadlı xanım şairəmiz  olaraq Füzuli poeziyasından bəhrələnərək lirik qəzəlləri, incə poetik tapıntıları ilə ədəbiyyat tariximizə düşüb. Bu kitabda şairənin seçmə poeziya nümunələri toplanıb.


Baxış sayı: 3671
    
    


    
Əsərləri". Poetik nümunələr və mənzum hekayələrdən ibarət bu kitab şairin yeganə divanı əsasında çapa hazırlanıb.

Məhəmməd Əmani

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məhəmməd  Əmani. "Əsərləri". Həm milli poetik texnologiyalar, həm də klassik Şərq şeir formalarında poetik nümunələr və mənzum hekayələrdən ibarət bu kitab şairin yeganə divanı əsasında çapa hazırlanıb.


Baxış sayı: 3578
    
    


    
"Qəzəllər, rübailər, qəsidələr". Dahi şairinin lirik-fəlsəfi poeziya nümunələrində sufi-irfani düşüncələri cəmlənib! Bu əsərlər birbaşa farscadan çevrildiyinə görə maraqlıdır...

Nizami Gəncəvi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dahi Azərbaycan şairinin lirik-fəlsəfi poeziya nümunələrində sufi-irfani düşüncələri cəmlənib! Bu əsərlər birbaşa farscadan çevrildiyinə görə maraqlıdır...


Baxış sayı: 5321
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". Şairin zəngin ədəbi-poetik irsindən seçmələr daxil edilən bu kitabda sufi-pantesit fikirləri, klassik üslubu şifahi xalq ədəbiyyatı ilə birləşdirilən əsərləri yer alıb.

Əbülqasım Nəbati

(müəllif)

Qısa Təsvir:

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi sayılan Seyid Əbülqasim Nəbatinin zəngin ədəbi-poetik irsindən seçmələr daxil edilən bu kitabda sufi-pantesit fikirləri, klassik üslubu şifahi xalq ədəbiyyatı ilə birləşdirilən əsərləri yer alıb.


Baxış sayı: 3574
    
    


    
"XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası". Bu dövrdə yaşayıb-yaratmış 60-dan artıq şairin əsərlərindən seçmələr toplanmışdir. Nümunələr tarixi-xronoloji prinsip əsasında düzülmüşdür.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası"nda həmin dövrdə yaşayıb-yaratmış 60-dan artıq şairin əsərlərindən seçmələr toplanmışdir. Nümunələr tarixi-xronoloji prinsip əsasında düzülmüşdür.


Baxış sayı: 3201
    
    


    
"Vərqa və Gülşa". Poetik-bədii irsi 100 min beytlə ölçülən Məsihinin bu poeması aşiqanə qəhrəmanlıq mövzusunda yaradılıb.

Məsihi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Poetik-bədii irsi 100 min beytlə ölçülən Məsihinin  "Vərqa və Gülşa" poeması aşiqanə qəhrəmanlıq mövzusunda yaradılıb.
Klassik Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsinin bu əsəri ədəbiyyat tariximizin incilərindən sayılır!


Baxış sayı: 3468
    
    


    
"Bahadır və Sona". N.Nərimanovun ilk elektron kitabı. "Bahadır və Sona" romanı, "Pir" povesti, eləcə də bütün bədii nəsr əsərləri!

Nəriman Nərimanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nəriman Nərimanovun ilk elektron kitabı. "Bahadır və Sona" romanı, "Pir" povesti, eləcə də bütün bədii nəsr əsərləri!


Baxış sayı: 5485
    
    


    
"Cami-Cəm". XIII-XIV əsrlər klassik Azərbaycan təsəvvüf şairinin müsəlman Şərqinin mükəmməl dini-fəalsəfi baxışlarına, təsəvvüfun nəzəri görüşlərinə aid unikal poema.

Marağalı Əvhədi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

XIII-XIV əsrlər klassik Azərbaycan təsəvvüf şairinin müsəlman Şərqinin mükəmməl dini-fəalsəfi baxışlarına, təsəvvüfun nəzəri görüşlərinə həsr olunmuş unikal poema.


Baxış sayı: 3698
    
    


    
"Əsərlər". Azərbaycan anadilli poeziyasının ilk nümunələrini yaradanlarından birinin "Divanı"ndan əsərlər daxildir bu kitaba...

Kişvəri

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Klassik Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndəsi sayılan Kişəvərinin bu kitabına anadilli poeziyamızın ilkin yaradanlarından birinin "Divanı"ndan nümunələr daxil edilib.


Baxış sayı: 3920
    
    


    
Secilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. "Komsomol" poeması, "Bəsti", "Bakının dastanı", "Muğan", "Aygün" kimi irihəcmli epik-lirik əsərləri...

Səməd Vurğun

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Secilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. "Komsomol" poeması, "Bəsti", "Bakının dastanı", "Muğan", "Aygün" kimi irihəcmli epik-lirik əsərləri...


Baxış sayı: 4959
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. III cild. Bu cildə şairin ilk milli Azərbaycan ədəbiyyatı və ana dili dərsliyi sayılan "Uşaqların fəsli" kitabı daxil edilib...

Seyid Əzim Şirvani

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. III cild. Bu cildə şairin ilk milli Azərbaycan ədəbiyyatı və ana dili dərsliyi sayılan "Uşaqların fəsli" kitabı daxil edilib...


Baxış sayı: 3480
    
    


    
"Bəxtiyarnamə". İnsanın mənəvi azadlığı, fəlsəfi fikirlər, qədim Şərq ənənələri bu klassik poemada öz əksini tapıb.

Fədai

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Bəxtiyarnamə". İnsanın mənəvi azadlığı, fəlsəfi fikirlər, qədim Şərq ənənələri bu klassik poemada öz əksini tapıb. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Fədainin bu milli məsnəvisi qədim el dastanı əsasında yaradılmış, aydın dili, maraqlı üslubu ilə fərqlənir.


Baxış sayı: 3057