Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında xanlığın Rusiya hakimiyyəti altına keçməsi haqqında traktat." "Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 1805 года."

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitablarıQısa Təsvir:

"Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 1805 года." (Rus və Azərbaycan dilində). "Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında xanlığın Rusiya hakimiyyəti altına keçməsi haqqında Müqavilə." 14 may 1805-ci il.


Baxış sayı: 2146
    
    


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun hazırladığı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən qismən maliyyələşdirilən"Xarici müəlliflərin Azərbaycana - Qarabağa aid müxtəlif dillərdəki kitablarının virtual e-nəşrə hazırlanması, elektron sərgisi və yayımı" kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir.

http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın dəstəyilə Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab N 86  (09 - 2014)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar:


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası :

 http://www.cssn.gov.az 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu:

http://www.yysq.org


"Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 1805 года"


"Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında xanlığın Rusiya hakimiyyəti altına keçməsi haqqında Müqavilə." 14 may 1805-ci il.


 (Rus və Azərbaycan dilində)


 Sənədli-tarixi müqavilə

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

 Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


"Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 1805 года." (Rus və Azərbaycan dilində). "Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında xanlığın Rusiya hakimiyyəti altına keçməsi haqqında Müqavilə." 14 may 1805-ci il.


В последние годы в связи с выдвижением армянскими националистами лживой и надуманной проблемы «самоопределения армян Карабаха» и эскалации ими прямой вооруженной агрессии против мирного азербайджанского населения, проживающего на своей исконной древней земле - Карабахе, широкое распространение получили голословные утверждения армянских геополитиков о принадлежности Карабаха Армении.

Однако исторические факты неопровержимо свидетельствуют об обратном. Такие документальные источники, как Гюлистанский (12 октября 1813 г.) и Туркменчайский (10 февраля 1828 г.) договоры, заключенные между Россией и Ираном, а также трактат от 14 мая 1805 г., подписанный между Карабахским ханом Ибрагимом и Российской империей о переходе ханства под власть России, наглядно демонстрируют, что империя завоевывала исключительно азербайджанские земли, на которые впоследствии переселялись армяне из Турции и Ирана. Ни в одном из этих документов нет никакого упоминания об армянах или армянских владениях в Карабахе, якобы переходящих в подданство России. С учетом актуальности и фактологической ценности трактата 1805 г. для наглядного подтверждения неотъемлемых прав азербайджанского народа на свои исконные земли, публикуем его рукопись , которая хранится в Центральном государственном историческом архиве Азербайджанской Республики (ф. 130, оп. 1, д. 14, лл. 245-248), и печатный вариант, который был издан в «Актах Кавказской археографической комиссии», Тифлис, 1868, т. 2 (с. 705), а также тексты трактата на азербайджанском, русском и английском языках. Мы думаем, что публикация этого документа будет достойным ответом всем фальсификаторам истории.