Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Abdulla Faruq-100. Kitab Abdulla Faruqun 100 illik yubileyinə ithafdır. Bu, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin "İRS" komissiyasının "Yüzilliklər" silsiləsindən. Kitabda şair-publisistin xatirələri, şeirləri və məqalələri.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəşrləriQısa Təsvir:

Abdulla Faruq-100. Kitab Abdulla Faruqun 100 illik yubileyinə ithafdır. Bu, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin "İRS" komissiyasının "Yüzilliklər" silsiləsindən ikinci kitabıdır. Kitabda şair-publisist Abdulla Faruqun xatirələri və məqalələri, eyni zamanda haqqında xatirə və məqalələr verilmişdir.


Baxış sayı: 2860
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

 “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  N 11 (22 - 2013)

 

Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 

Elektron Kitab N 24

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 24 (2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net


"YÜZİLLİKLƏR" silsiləsindən


ABDULLA FARUQ - 100


Kitab Abdulla Faruqun 100 illik yubileyinə ithafdır.


NƏŞRƏ HAZIRLAYAN VƏ ÖN SÖZÜN MÜƏLLİFİ: SONA XƏYAL

       

     Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

  

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 24.  Bakı – 2013


Abdulla Faruq-100. Bakı - "MBM"-2011. 88 səh.


Bu, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin "İRS" komissiyasının "Yüzilliklər" silsiləsindən ikinci kitabıdır. Kitabda şair-publisist Abdulla Faruqun xatirələri və məqalələri, eyni zamanda haqqında xatirə və məqalələr verilmişdir.


ISBN 978-9952-29-043-5

© S.Xəyal, 2011


Abdulla Faruq 1907-ci il aprelin 24-də Azərbaycanın Göyçay rayonundakı Poti kəndində əkinçi ailəsində doğulmuşdur. İlk təhsilini Göyçayda almış (1917-1921), sonra Bakı müəllimlər seminariyasına göndərilmişdir. Oranı bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuşdur (1925). Lakin onu ADU-nun pedaqoji fakültəsinə dəyişirlər. Burada ictimai-tarix şöbəsini qurtarır. Göyçay rayonunda pedaqoji fəaliyyətə başlayır. Sonra Bakı məktəblərində müəllimlik edir. ADU-nun hazırlıq kurslarında və şəhər məktəblərində ictimaiyyət fənnindən dərs keçir. Sovet Şərq Xalqları Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almaq üçün Moskvaya ezam olunur (1930). Ailə vəziyyətinə görə bir ildən sonra Bakıdakı Azərbaycan Dövlət ELmi-Tədqiqat İnstitutuna dəyişilir (1931-1932). Eyni zamanda, ali məktəblərin fəhlə fakültələrində, "Kommunist" qəzeti redaksiyasında işləyir. Nərimanov adına texnikumda müəllim, maarif şöbəsində pedaqqji kabinetin müdiri olur (1933-1934). "Qızıl Şərq" mətbəəsində Baş mətbuat idarəsinin nümayəndəsi işlədiyi il (1934) Sovet Ordusuna xidmətə çağınlır. Sonra (1936-cı ilədək) Baş mətbuat idarəsində çalışır. Qısa fasilələrlə "Ədəbiyyat qəzeti" və "Şərq qadını" jurnalları redaksiyalarında, Azərnəşrdə işləyir. İkinci dünya müharibəsi dövründə kiçik leytenant rütbəsində cəbhədə iştirak edir (1942-1943). "Sovet Gürcüstanı", "Qızıl əsgər" cəbhə qəzeti səhifələrində mübariz şeirləri dərc olunur. "Qara Məmməd" (5 pərdəli 15 şəkilli) mənzum pyesini, "Otuz qəhrəman" poemasını bu dövrdə qələmə alır. N.A.Nekrasov, İ.Franko və digər sə-nətkarların əsərlərini tərcümə edir. 1944-cü ildə Taqanroq ətrafında döyüşlərdə həlak olmuşdur.

Həyatdan erkən gedən şairin ədəbi irsi ilk dəfə 1987-ci ildə "Qəlbimin sahilsiz dalğaları" adlı kitabda toplanıb.

1930-cu illərdə, sovet rejiminin ən sərt dövründə latın əlifbasından kirilə keçidi tənqid edərən A.Faruq əsl ziyalı mövqeyi ortaya qoyub. Əlifba islahatı ilə bağlı etirazına görə cəzalandırmaq üçün Böyük Vətən Müharibəsinin başlandığı ilk günlərdəcə sovet rejimi onu cəbhəyə göndərir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində şairin bioqrafik məlumatı ilə birlikdə "Üfüqlər qızaranda", "Mübarizə yollarında", "Dalğalar", "Talış dağları", "Yarış", "Qartallar", "Qızıl əsgər" kitabları mühafizə olunur.