Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". Rusiya gümüş dövr ədəbiyyatının tanınmış avanqardist şairinin azərbaycanca seçilmiş poetik nemunələrdən ibarət kitabının elektron variantı...

Müəllif:

Aleksandr Blok


Kateqoriya:

Rusiya FederasiyasıQısa Təsvir:

Aleksandr Aleksandroviç Blok. Seçilmiş əsərləri. Kitaba rus poeziyasının görkəmli və qüdrətli şairlərindən biri Aleksandr Aleksandroviç Blokun rus torpağının və təbiətinin rəngarəng gözəlliklərindən, lirik şairin həyata fəlsəfi və romantik baxışlarından, yüksək vətəndaşlıq motivlərindən bəhs edən şeirləri və poemaları daxil edilmişdir.


Baxış sayı: 3805
    
    


Aleksandr Blok


 Seçilmiş əsərləri

 

 

Aleksandr Aleksandroviç Blok. Seçilmiş əsərləri / A. A. Blok ; rus dilindən tərc.: E. Borçalı [et al.] ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 144 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 экз. - ISBN 978-9952-34-114-0 : həd.

 

ГРНТИ

17.82.10

ББК 84(2Рос=Рус)

 

Kitaba rus poeziyasının görkəmli və qüdrətli şairlərindən biri Aleksandr Aleksandroviç Blokun rus torpağının və təbiətinin rəngarəng gözəlliklərindən, lirik şairin həyata fəlsəfi və romantik baxışlarından, yüksək vətəndaşlıq motivlərindən bəhs edən şeirləri və poemaları daxil edilmişdir.

 

 

 

Rusca əsərləri: http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok.html


 

Aleksandr Blok Azərbaycan mətbuatında 


Əsərləri 

 

1. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.A.Blok; rus dilindən tərc. ed. E. 

Borçalı, C. Novruz, T. Mahmud, İ. İsmayılzadə; ön söz. C. Novruz.- Bakı

:Şərq-Qərb,2007.- 144 s. 

2. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A. Blok, V. Mayakovski, S. Yesenin ; 

red. hey.  A. Zamanov [və b.]; ill. A. Kretovundur ; tərt. ed. Ç Əlioğlu.- 

Bakı :Gənclik,1987.- 391, [7] s. :ill. 

                                                 

                                                 *** 

3. “Karmen”  şeirlər silsiləsindən  [Mətn]:[Şeir] /A.A.Blok; 

Tərcümə edəni: Xəlil Rza // Sovet kəndi.-1980.- 27 noyabr. 

4. Lay-lay  [Mətn]:[Şeir] /A.A.Blok; Tərcumə edəni: V. 

Rüstəmzadə //Göyərcin.-1968.-№12.-S.8.  

5. Mitinq; Moskvada səhər [Mətn]: [Şeirlər]  /A.A.Blok ;Tərcumə

edəni: E.Borcalı  //Azərbaycan.-1970.-№ 10.-S.172-173. – 

6. Möcüzə ğözləyirəm; Mən sənin qəlbinə dəyərəmmi hec.. [Mətn]:           

[Şeirlər] /A.A.Blok; Tərcümə edəni: N. Kəsmənli //Bakı.-1980.-28 

noyabr.  

7. “Od və zülmət  əfsunu”ndan; “Yamblar”  silsiləsindən; Gecə, 

kücə, fənər, aptek...” [Mətn]:  [Şeirlər]  /A.A.Blok; Tərcümə edəni: S. 

Məmmədzadə //Ədəbiyyat  və incəsənət.-1980.-10 oktyabr.-S.3 

8. On ikilər  [Mətn]: [Şeir ]  /A.A.Blok ;Tərcümə edəni: M. Rahim, 

M. Rəfili // İnqlab və mədəniyyət.-1931.-№9-10.-S.24-25;№11-12.-S.14-

15.

9. On ikilər  [Mətn]:  [Poemadan bir parca ]  /A.A.Blok ;Tərcümə

edəni: M. Rəfili, M. Rahim  //Hücum.-1931.-№ 9-10.- S.23-24; № 11.-S 

.17. 

10.Onikilər [Mətn]: [Poema]  /A.A.Blok ;Tərcumə edəni: E.Borcalı

//Azərbaycan.-1967.-№ 8.-S.169-172. 

11.Rusiya ; “Elə anlar olar...”;  İlham pərisinə; “Çuğlaya könlümü 

çılğın bir həyat...” “Bir qarlı toranda bir qara qarğa ...” [Mətn]:  [Şeirlər] 

/A.A.Blok ;Tərcümə edəni: E. Borcalı //Ədəbiyyat və incəsənət.-1980.-28 

noyabr.-S.6.  

12.Rusiya; “Məhəbbət azaddır,..”; “ Kilsə xorunda...”; Dəmir 

yolunda  [Mətn]:  [Şeirlər] /A.A.Blok ;Tərcumə edəni: C.Novruz  

//Ulduz.-1980.-№ 11.- S. 37-38.

13.Sən mənim yolumda dayandığın dəm  [Mətn]:[Şeir] /A.A.Blok 

;Ruscadan cevirəni: Xəlil Rza  //Azərbaycan müəllimi.- 1980.- 26 noyabr 14.Şairlər:  [Şeir] /A.A.Blok; Tərcümə edəni: Anar //Sovet kəndi.-

1980.- 27 noyabr; Azərbaycan gəncləri.- 1973.- 26 iyun.

15.Tale gəmisi [Mətn] :  şeirlər və poemalar /A.A.Blok; [red. M. 

İsmayıl].- Bakı :Yazıçı,1980.- 154, [2] s. 

                                                                         *** 

16.Raxmaninov, S. Gecə  mənim bağımda [Notlar]: fortepiano ilə

oxumaq üçün / S. Raxmaninov;  söz. A. Blok  (İsahakyandan); tərc. X. 

Əlibəyli; [red. B. Məmmədova].- Bakı : Azərb.Döv.Musiqi (Azmusnəşr), 

1956.- 3 s. :notlar. 

Haqqında 

                                             *** 

17.Abbaszadə H.Qüdrətli istedad [Mətn]: Aleksandr Blokun anadan 

olmasının 90 illiyi münasibətilə  /H.Abbaszadə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 

1970 .-          28 noyabr.- S. 14. 

18.Əhmədov F. Rus həyatının tərənnümçüsü [Mətn]: [Ə. Xəlilovun 

yeni capdan cıxmış “Aleksandr Blok”adlı kitabı haqqında] /F.Əhmədov  

//Ədəbiyyat və incəsənət.-1981.- 1 may.- S.3.   

19.Əliyev B.  A. A. Blok:  Anadan olmasının 90 illiyi munasibətililə

[Mətn] /B.Əliyev   //Sovet Gürcüstanı .-1970.-26 noyabr. 

20.Hacyev V. Aleksandr Blok [Mətn]: [Anadan olmasının 90 illiyi 

münasibətilə]  /V.Hacıyev //Bakı.-1970 .-26 noyabr. 

21.Hüseynov Ə. Aleksandr Blok [Mətn]: Anadan olmasının 75 illiyi 

/Ə.Hüseynov  //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1955.- 27 noyabr.  

22.Təzə kitablar – təzə görüşlər [Mətn]: [Ə. Xəlilovun  “A. Blok” 

kitabları haqqında] //Azərbaycan gəncləri .-1981.- 9 iyun.  

                                             A. Blok – 100 

23.Xəlilov, Ə. Aleksandr Blok [Mətn] : anadan olmasının 100 illiyi 

münasibətilə  /Ə. M. Xəlilov ; [elmi red. K. Talıbzadə] ; Azərb. SSR 

"Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı :[s. n.],1980.- 59, [3] s. :portr., fotoşək. 

                                                                             

                                                                             *** 

24.Əsədullayev S. Xeyirxah və  işıqlı poeziya [Mətn]: A. Blokun 

anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə /S. Əsədullayev // Bakı.- 1980.- 

28 noyabr.  25.Xəlilov  Ə. Poeziyanın dahisi [Mətn]: [ A.A. Blokun anadan 

olmasının 100 illiyi münasibətilə] /Ə.Xəlilov //Kitablar aləmində .-1980.-  

№4.-  S.24-27.  

26.Xəlilov Ə. Poeziyanın fəhləsi və dahisi [Mətn]: A. Blokun -100 

/Ə.Xəlilov // Ədəbiyyat və incəsənət.-1980.- 28 noyabr .- S. 6.  

27.Xəlilov Ə. Rus poeziyasının iftixarı [Mətn]: A.A. Blokun anadan 

olmasının 100 illiyi munasibətilə  /Ə.Xəlilov //Ulduz.-1980.-№11.- S. 34-

37.  

28.Qəhrəmanova S. A. Bloka həsr olunur [Mətn]: [Nizami adına 

Ədəbiyyat İnstitutunda böyük rus şairi A. Blokun anadan olmasının 100 

illiyinə  həsr olmuş elmi sessiya haqqında] /S. Qəhrəmanova 

//Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri.-  Ədəbiyyat , dil və incəsənət 

seriyası.- 1981.- №1 .- S.125.

29.Məmmədova F.  “Onikilərin”  müəllifi: Aleksandr Blokun 

anadan olmasının 100 illiyi [Mətn] /F.Məmmədova  //Azərbaycan 

müəllimi .-1980.- 26 noyabr.  

30.Poeziya axşamı [Mətn]:  [D.Bunyadzadə adına Azərbaycan Xalq 

Təsərrüfatı İnstitutunda görkəmli rus  şairi A. Blokun 100 illiyi 

münasibəti ilə keçirilən gecə haqqında ] //Bakı.-1980.- 25 oktyabr.  

31.Rza X. Ölməzlik poeziyası [Mətn]: A.Blokun anadan olmasının 

100 illiyi munasibətilə /X.Rza   //Azəbaycan gəncləri.- 1980.- 29 noyabr.   

32.Rza X. Rus poeziyasının fəxri [Mətn]: A. Blokun anadan 

olmasının 100 illiyi münasibətilə /X.Rza // Sovet kəndi .- 1980 .-27 

noyabr.  

33.Yusifov Y.O, Rusiyanı sevirdi [Mətn]: A .A.Blokun anadan 

olmasının 100 illiyi münasibətilə /Y.Yusifov //Kommunist.- 1980.- 28 

noyabr.  

Rus dilində

                                                         Произведения

34.Возмездие;  Скифы  [Текст]: [Отрывки из поэмы.  К 100-

летию со дня рождения великого русского поэта А.А.  Блока]  /А. 

Блок  //Русский язык и литература в азербайджанской школе.- 1980.- 

№10.- С. 21-30. 

О нем

35.Алекперова,  Э.Р.   Художник –  это тот,  для кого мир

прозрачен [Текст]: [К 100-летию со дня рождения великого русскогопоэта А.А.  Блока]  /Э.  Алекперова  //Известия АН АзССР.  Серия

литературы, языка и искусства.- 1981.- №1.- С. 18-23. 

36.«…  вдали я вижу море,  море». К 100-летию со дня

рождения А.А.  Блока [Текст] //Русский язык и литература в

азербайджанской школе.- 1980.-№11.- С. 12-26. 

37.Встреча с Блоком  [Текст]: [на литературно-

художественном вечере,  состоявшемся в Доме актера имени А.М. 

Шарифзаде]  //Бакинский рабочий.- 1980.- 25 ноября. С. 4. 

38.Касимова, Н. Звезда России новой: [Текст]: [К 100-летию со

дня рождения великого русского поэта А.А.  Блока]  /Н.  Касимова  

//Баку.- 1980.- 28 ноября.- С. 3. 

39.Оруджев,  Г.  Поэту мира и братства [Текст]: [Юбилейные

мероприятия в АПИ им.  М.Ф.  Ахундова,  посвященные 100-летию

со дня рождения А. Блока]  /Г. Оруджев    //Баку.- 1980.- 28 ноября.- 

С. 3. 

40.Портнов,  Владимир. Путь к народу. «Лирический роман» 

А. Блока [Текст]  /В. Портнов  //Литературный Азербайджан.- 1974.- 

№2.- С. 116-121. 

41.Мухтарова, С. Перед светом. К 70-летию со дня смерти А. 

Блока [Текст]  /С. Мухтарова  //Вышка.- 1991.- 7 августа.- С.4. 

42.Султанова,  Г.    Поэт бесстрашной искренности [Текст]: [К

100-летию со дня рождения А.А.  Блока]   /Г.  Султанова  //Вышка.- 

1980.- 28 ноября.- С. 4